6. Mittelpommersch

Probe 1: Pyritz Krs. Langenhagen (h 54 IV/464, DSA-Archiv, 86-jähriger Sprecher; Transkription W. Näser 1984)


Dat is 'ne lange Jeschicht. Da mutt mer je soo ... zuerst dé Schtoot besorje, dat se bi 'n Hengst kümp. Un wenn di Tiit üm is, dat si fohln mutt, dann hèèst dat ok wèrrer uppåssn, dat dat alles glücklich jeht. Un do heww wi denn däi Schtoot extra in 'n Box, dåmit dat keen anner't Peerd bii kümp. Un hier up 'm Gut då heww wi 'n 'ne Nachtwächter. Dèr ... erhält Anwèisung daß er jenåu uppassn mutt wann dat ... un wie sik dat Peerd benimp, dea dat Fölt losjee. Dann kümp er so schnell wie möglich 'run bi mi u' kloppt am Fenster ... un sècht: "Kump schnell, die ... die mutt föll!". Nå, un wat blept mi öbrich - scho schnell wie mölich in die Hose ... un dann 'rup nå'n ... Schtall.

Tja, un dann is dat jå ouk bald sso witt, dat dat ... losjeht, dat dat Föll jeborn mutt wåån, un wenn dat dòò is, dann haißt ja nuu ... uppassn, denn der ... der Band un die Schere tu 'm Afbinn'n, dat hängt all das da berèit. Dann ... bind mr erst den Nabel ab und schnitt 'n ... durch, dåmit dat det ... der Föll sich nich totblùùicht. Dat 'e grouße Wichtikeet. Un dann mutt mr no 'm bèsn töübm ... so langsam kümmt er jå up de Bèen, dat er ... schteet, un dann noch ... so lang mit dem ... dat er bi dii ... Mutter kümp un dée ... sich satt sùùgn kann ... So'n ... Tier huggert jå ook ...

(wird ergänzt; (c) W. Näser 270896)