8. Niederpreußisch:

Eisenbarth Krs. Bartenstein; freie Rede (Transkription W. Näser 10/84)

De Landwirt - oder de Buër jesècht - is immer vom Wedder abhängich. Wär nu ... dräich wèer*) manchmål ... wè hadde t'Huus alle Lèem..bodn, un daa ... dräi dat schlecht. Wenn nu dräich wèer, manchmål wèr kalte half Aprell.  Nu dann wurde de Root cherèggt.

Wi harre t'Huus ... ààcht Päiert, wo wer anschpanne ... kunne unter dem Naåbar Fèrles, un dese ààcht Päier däi mußte der nu ... wudde der da kalle enjesät.

Dåmåls hadd wi noch nich des(?) praktische Ackerjerät wie hììde, det wår jå àlle nu bìske einfacher, nich waår, de Äijde meisnt un 't Holt, un danne ... väier Päiert, wenn mer vor Einsatz ééjde. Ij sèède dåmalsch Schadsche Ééjde, nich, als woll, dat wèer väier Éjde desammejekuppelt, nich, un da wèere nu väier Päierd vèr.

Nun, wenn dat schöin dräi wèer, dann aggert sik dat schön bi ons up'm Lèem. Dat schtééwert machmål ouk, un wurd dat èèschtmål vèrjeèggd, dann wurde jesäicht, und zwar nich mit Maschin, sondern mèd'm Lòòke, wie dat fröier wèer, mit det Ssäijelòòke üm de Schuller, òn dann muß je dat ouk jelèert senn, nich, also so dat tching nich sso ..., dat jéder na einfach da kunn säije kone, dat tching nicht, dat muß dock alla jelehrt senn, nich uk, also ... op äinem ... eh ... op links op'm Hòut ... ennmål då un ma rèèchts up'm Hòut auk einmål, dat wäre daåmals bi onsem Leem hat es ààles ùungesch... wi seede schmale Rigg, nich? Wejen ..  wejen d'm Föichte, nich, da ... mit det Wåter aftau.

---------------------
*) oder: wäier; ò steht für offenes /o/, è für offenes /e/.

HTML: (c) W. Näser 28.1.2000
Änderungen und Ergänzungen vorbehalten