23. Schwäbisch              

Probe 1: Bempflingen Kreis Nürtingen (Tonbandprobe DSA-Archiv); Transkription: W. Näser 1984

...sso isch nu bald der Jòhresablauf vom Bòure zu Endé, ond ... nà fangt er langsam àà mit seine Winderàrbede, mit Holzmache, vorher nadirlich noo di ... komplizirde Maschine inschdandsetze und riichde, dààs mer's im andré Jòhr widr eisetze kaa. Und so fraid mer sich noo au òuf e ruigere Zeit in Winders, denn a'er sselbschd mit di Maschine, mu' mer ... au debeissei, wenn au nid sso mit der Arbeidskraft, abe mi' dr ... mit dm Kopf un mit den Nerve, un sso denn do in ... e bààr ruige Winderschdund au wider ... guët zor Erholung für's andere Jòhr.

Ssoumèdsgè ... isch bei àues èmmr e bissle è Fèschd. Då gèids Midslssupp ... 'Zà èrschde mùe mer d'Ssòu fùùdere, bis se ssowèid ischd, un nòò ... mùe mer der Médsger verschdèndige, wèil sselber de ka' mer dui Ssààch ède, un 'nå wenn mer 'n Zèidpunkt òusgmààcht håd, nå gååts im Mormeds los. Bèi Zèid de Kessel fuire, dààss's Wasser suit, da gucket Fràu danååch, un di Manne diè ... gucked nach dère Ssou im Ssouschdall un ziehet sie rous ous der Schdrèik, dr Medsger dèr kommd mit dem Schussàbbrààd, und wenn 's ... wenn er gued trifft, noo isch diu Ssou glèi héé. Dr' o isch dòè dåå mit den ... Kiibl zum Bluedrihre, dr Medsger, dèr schdichd, un soo ... håmmer dui Ssou ... in kuurzer Zèit ... erlégd. ... Nååch bringd mer tswà ... 'ts kochedé Wassr in Mulde 'nèi, tud dui Ssou ... dr' nei un schààbd un dued un machd un kradsd, bis dui Ssou ... ssouber ischd. 'Na brouch mer e bààr schdargé Manne, daass dui Ssou an Rèche kommd, daass dr Medsger emòl ààfånge kàà. 'Nao kommd Aigwòid _röus, dr Kopf òwèg, un no is ssowèid, dà' mer der Flòüschschàur hold un nåch de Trichine gucked. Wenn nò èlles in Òòning ischd, 'nao komme di gute Schdickle 'nài in Késsl zur Medslssupp. Sso lang nò dié ... dì Sächle koched, vorlegd dr Medzger d' Ssou voll on d ... Muedr dui gucked schàu ... nòòch dè àierschde Lèid zum Bschdelle, mo mer eilédt zur Medslssupp. 'Nao kommd a rèechdr Hààfr Groud òufs Fuier, un nå wenn 's ssowèid ischd, 'nao sitzt mr am volle Disch mit d' Lèid un Medslssupp un Wuueschd, un in guder Schdimmung mààchd mr nåå ... die Ssache weg.

=> auch: "Beschtoph Christoph Sonntag" im Renitenz-Theater, Stuttgarter Nachrichten 11.9.98

[wird ggf. ergänzt. © W. Näser 20081996]