Die 40 Sätze Georg Wenkers in Sanskrit

in der Übertragung von Dr. Sarveswara Sharma Peri *)

Mârburg-nagarasthajarmanbhâsâsamsthâyâ$ catvârim$ad vâkyâni

 1. $ítakâle $uskapatrâni vâyunâ pariplavante.
 2. sadya eva prakâ$ahínam etat bhavati; tato vâtâvaranamvaríyo bhavisyati.
 3. cullyâm angârân dhedi, tûrnam eva dugdhm paktum prârabhisyate.
 4. sâdhur vrddho '$vena sâkam himânyâ vidírno $ítale vârini patitah.
 5. caturbhyah sadbhyo vâ saptâhebhyah pûrvam sa mrtah.
 6. agnir atíva pradípta âsíd ato 'pûpo 'dhastha'tíva daghdho 'bhavat.
 7. vinâ lavalnena maricena ca kukkutyandâni so 'tti.
 8. mama pâdayor atíva pídâ vartate; manye 'ham bahu dûram mayâ gatam.
 9. m striyam gatvâ mayâ tasyai tad uktam; sâvocad aham madduhitre 'pi kathayisyâmíti.
 10. na kadâpy aham punar etat karisyâmi.
 11. tvam vânara, sadya evâñam tvâm karnayoh pâcanasruvena tâdayisyâmi.
 12. kutra gacchasi, kim vayam api tvayâ sâkam gamisyâmah?
 13. kutilo 'yam kâlah.
 14. me priya bâlaka, atraivâdhasthât tistha, hamsinyas tvâm vida$ya mârayisyanti.
 15. tvam adya bahu pathitavân su$íla$ ca samjâtah, anyebhyah pûrvam eva grham gantum arhasi.
 16. tvam adyâpi nâdhikavayaskah surâm adhikamâtena pâtum, kâlena vardhasva yuvâ ca bhava (tadâ pâtum $aknosi).
 17. gaccha, sumanasâ tava svasre kathaya, vastrâny âvayor mâtuh syûtâni krtvâ kuñcikayâ kucitâni kuru iti.
 18. yadi tvam tam ajñâsyas tadâ tad anyad evâbhavisyat, sugamatayâ tena saha vyavahartum $akyeta.
 19. ko vâ mama bhândam âmisapûrnam acûcurat?
 20. sa evam akarot te tamdayeti prarthitavantah; param tu te svyam evaivam akurvan.
 21. kasmai sa nûtanâm kathâm a$râvayat?
 22. mahatâ kanthena kathitavyam, anyathâsmaduktam sa na jñâsyati.
 23. vayam khinnâs trsitâs ca.
 24. yadâ hyo vayam sâyam pratyâgatâs tadaiva sarve 'nye $ayyâyâm ghoranidrâyâm sthitâh.
 25. asyâm râtrau himasantatir avicalâ sthitâbhavat, param tu pratar adya sâ drutâbhavat.
 26. mama gehasya prsthabhâge Apfel-vrksâs trayo raktaih phalais tisthanti.
 27. yadi yûyam ksanakâlam pratíksedhvam, tadâ vayam api yusmâbhih saha gamisyâmah.
 28. yûyam tâdr$â bâlacestâh kartum nârhatha.
 29. asmâkam parvatâ nâtívoccâh, bhavatâm parvatâs tv atívoccarâh.
 30. kiyatparmânakamâmisam Wurstnâmakam kiyad vâ parinâmakam Brotnâmakam yûyam vâñchatha?
 31. bhavatkathitam mayâ na jñâtam, bhavantas târasvarena kathayantu.
 32. kim yûyam mama vedikâyâm $uklâkârasya Seife-nâmakasya khandam apa$yatha?
 33. tasya bhrâtâ bhavatâm udyâne dve sundare grhe nirmâsyati.
 34. tat padam tasya hrdayâd âgatam.
 35. taddhi tava nyâyuktam.
 36. ke vâ paksinas tasya prâkârasyâgre tisthanti?
 37. karsakâh pañca vrsabhân nava gâs tathâ dvâda$âvír âninyuh.
 38. adya sarve janâ bahih ksetre vartante tathâ sasyakartanam kurvanti.
 39. gaccha nih$añkam, sa babhruvarnah $vâ kim api na karisyati.
 40. aham janaih saha bahirbhûmidvârâ dhânyaksetre vâhanena yâtavân.

-------------------
Sanskrit = 'Geordnetes'; in altind. Zeit entstandene, grammatisch geregelte Schriftsprache der brahmanischen Kultur.  Zwischen 400 v. Chr. bis 400 n.Chr. entstanden in Sanskrit die beiden großen Volksepen der Inder, das Mahâbhârata und das Râmâyana. Die berühmteste Fabel- und Märchensammlung, das Pañcatantra [tantra = Lehre, Lehrbuch], entstand kurz nach der Zeitenwende. Das S. ist in Indien bis heute wichtig als Gelehrtensprache und gleichzeitig eine der 14 offiziell anerkannten Landessprachen.
Bei der Entdeckung der indoeuropäischen Sprachverwandtschaft spielte das Sanskrit eine entscheidende Rolle, zeigte es doch Übereinstimmungen im Formenbau mit der altgriech. und latein. Sprache. (aus: MORGENROTH, Wolfgang: Lehrbuch des Sanskrit, Leipzig 1977, S. 12-15) => Einführung in die Exegese von Sanskrittexten

(Sonder-)Zeichen und Lautwert:
Anmerkungen:

 1. in tvâm hat das /m/ einen Überstrich
 2. in pûrvam [15] hat das /p/ einen Überstrich    
â

d
h
í  
j
m
n    
ñ  
r
$           
s  
t    
û
/a/ mit Überstrich

/d/ mit Unterpunkt
/h/ mit Unterpunkt
/i/ mit Akut

/m/ mit Unterpunkt
/n/ mit Unterpunkt
/n/ mit Tilde
/r/ mit Unterpunkt
/s/ mit Akut
/s/  mit Unterpunkt
/t/ mit Unterpunkt
/u/ mit Überstrich
 [a:]
 /tsch/

 

 /dsch/

 kakuminal (gegen Gaumen art.)
 palato-nasal (wie in  Sañskrta)
 silbisch mit kurzem i-Nachklang
 palatal [sj]
 zerebral /sch/

 [u:]

Wort- und Formenliste (erschlossene erste Auswahl, wird erweitert)

bâlaka (14) Kind (auch 'junger Elefant')
-bhavat  (25) Resultativum 'ist ge---'
bhav|isy|a|ti (2) 'wird werden'
bhrâtâ
(33) Bruder
dvâ|
da$â|vír (37) von dvâ|da$ân|- [cf. duo|decim] 'zwölf' (zwei|zehn)
dve (33) zwei
gaccha (17, 39) geh (vgl 12 gacchasi 'gehst')
gam|isy|â|mah? (12) sollen wir gehen?
-|isy|a|nti (14) 3.Pl.Futur I 'sie werden ...'
kar|isy|a|ti (39) 3.Sg.Futur I  'er wird tun'
mama (8,19) mir
mâtuh (17) Mutter
na (39) nicht
nava (37) neun
pañca
(37) fünf
sundare (33) schöne
svasre (17) Schwester
day|isy|â|mi (11) ich schlage gleich (=ich werde schlagen)
tat (34) das
tvam (11,14,15,16) du
tvayâ (12) Instrumental Sg. von tvam: '[mit] dir'
vayam (12,23,24) wir

*) Dr. Sarveswara Sharma Peri (Am Richtsberg 74, D-35039 Marburg) wurde am 15. Mai 1926 in Agraharam (Andhrapradesh) geboren und entstammt einer Brahmanenfamilie. Seine Vorfahren waren Sanskritgelehrte. Von 1964 bis 1991 wirkte er als Lektor für Hindi und Telugu am Indischen Institut der Philipps-Universität Marburg: zunächst unter Wilhelm Rau, zuletzt unter Michael Hahn. Auch nach seiner Pensionierung arbeitet er als Sanskritgelehrter und publizierte im Mai 1999 ein Gedichtbändchen mit autobiografischen Versen im schwierigen Mandâkrântâ-Metrum.

Dr. Peri verstarb am 17. März 2000 in Marburg; ich werde diesen wunderbaren, gütigen Menschen nie vergessen.
---------------------
HTML und Erläuterungen: Dr. Wolfgang Näser

Wird ergänzt. (c) W. Näser 26.8.99; Stand: 6.4.2000